11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Ekoyay Cevapları, Sayfa 72, Hürriyet Kasidesi - bolcevap.com
Yeni Yayınlar
Yükleniyor...

14 Ekim 2019 Pazartesi

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Ekoyay Cevapları, Sayfa 72, Hürriyet Kasidesi

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Ekoyay Cevapları, Sayfa 72, Hürriyet Kasidesi

SAYFA 72

5. Şair, hürriyet aşkını ifade etmek için şiirsel anlatımdan niçin yararlanmıştır? Açıklayınız.

Cevap:
Çünkü şiirsel anlatımın etki gücü yüksektir. Şair vermek istediği mesajların daha etkileyici  olması için şiirsel anlatımdan faydalanmıştır.

6. Okuduğunuz şiirde divan şiirine özgü mazmun var mıdır? Örnek veriniz.


Cevap:  Divan şiirine özgü "felek, kement, ejder" mazmunları kullanılmıştır.

7. Hürriyet Kasidesi şiirinin nazım biçimi özelliklerini ve türünü belirleyiniz. Defterinize yazınız.
Cevap:
Şiirin nazım biçimi kasidedir. 

Biçim Özellikleri:
  • Kaside, divan edebiyatı nazım biçimidir. 
  • Din ve devlet büyüklerini övmek amacıyla yazılırlar. 
  • Aruz ölçüsüyle yazılan kasidelerin nazım birimi beyittir. 
  • Beyit sayısı 31-99’dur. Altı bölümden oluşur. 
  • Kafiye düzeni gazel gibi yani "aa-ba-ca..." şeklindedir.
  • Kasidenin ilk beyitine matla; son beyitine makta, şairin mahlasının bulunduğu beyite taç beyit; en güzel beyitine beyt-ül kasid denir.
  • Bu türün divan edebiyatında en meşhur ismi Nef’i’dir.
8. “Ne efsunkâr imişsin ah ey didâr-ı hürriyet
Esîr-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esâretten” beyitindeki söz sanatlarını bulunuz.

Cevap: 
  • Esaret ve hürriyet kavramalrı arasında tezat (zıtlık) sanatı
  • esaretten kurtulmak ve aşkın esiri olmak arasında yine tezat (zıtlık) sanatı
  • hürriyet kavramı ise sevgilinin büyüleyici yüzüne benzetilerek istiare sanatından yararlanılmıştır.
11. sınıf edebiyat Hürriyet Kasidesi Cevapları

9. Şiirde ahengi sağlayan unsurları belirleyerek aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri doldurunuz, ahenk unsurlarının şiire katkısını değerlendiriniz.


10. Okuduğunuz şiirde şairin Osmanlı tarihine hayranlık duyduğu beyitler hangileridir? Bunlardan yola çıkarak şairin Osmanlıya bakışını değerlendiriniz.


Cevap: "Cihangîrâne bir devlet çıkardık bir aşîretden"  mısrasında Osmanlı Devletinin kuruluşuna telmihte bulunuyor.
Bu dizelerde; Namık Kemal, Türklerin Kayı boyu aşiretinden gelen Osman Oğullarının çalışkanlığı, gayreti, ciddiyeti ve iradeli olduğundan ötürü cihangirane, dünyaya hükmeden bir devlet çıkardığını dile getirmektedir.

Biz ol nesl-i kerîm-i dûde-i Osmâniyânız kim
Muhammerdir ser-â-pâ mâyemiz hûn-ı şehâdetden
“Biz o Osmanlılar boyunun ulu soyundanız. Mayamız, bütünüyle şehadet kanıyla karılmıştır / Biz, mayası bütünüyle şehadet kanıyla karılmış olan o Osmanlılar boyunun ulu soyundanız.”
Namık Kemal, bu dizelerle Osmanlı boyunun ulu soyuna mensup olduğunu ve bu neslin değerleri uğruna akıttıkları şehit kanını ifade ediyor.

Biz ol ‘ulvî-nihâdânız ki meydân-ı hamiyyetde
Bize hâk-i mezâr ehven gelir hâk-i mezelletden
“Biz hamiyet meydanında kendisine mezellet toprağından (ayaklar altında toprak olmaktan) mezar toprağı (ölüm) daha iyi gelen o yüce yaratılışlılarız (milletiz).”
Namık Kemal’in bu beytiyle kendi şahsında Türk milletinin tarihteki tavır ve karakterini kendi bakış açısından ortaya koymaktadır.   www.bolcevap.com

11. I. Dönem Tanzimat sanatçıları, düşüncelerini halka duyurabilmek için sade bir dil kullanmayı savunmuşlardır. Okuduğunuz şiiri bu açıdan değerlendiriniz.

Cevap: I. Dönem sanatçıları divan edebiyatının dilinin ağır olduğunu, sadeleşmesi gerektiğini halkın anlayabileceği bir dil kullanılması gerektiğini savunmuşlarsa da bu şiirde sade dilin tam olarak uygulanmadığını söyleyebiliriz. ➥Doğru bilgi için doğru yerdesin...bolcevap.com

12. Edebiyatta düşünceyi ön plana çıkarmak isteyen Namık Kemal, okuduğunuz şiirde bir sanat endişesi taşıyor mu? Şiirin son beyitinden hareketle soruyu cevaplayınız.

Cevap: Şair hürriyet ve vatanla ilgili düşüncelerini sanatlı söyleyişlerle vermiştir. Sanat yapmak endişesi yoktur, toplum için sanat anlayışı daha baskındır.

13. Söyleyici; şiirde konuşan, şairin sesini ve söyleyişini emanet ettiği kişi veya varlıktır. Şiirin söyleyicisini bulunuz. Şiirde söyleyicinin coşkulu bir söyleyişte bulunduğu beyitleri tespit ediniz. Bunun nedenlerini sözlü olarak sınıfınızda belirtiniz.

Cevap: Söyleyici vatanını ve hürriyetini çok sevdiği için ülkenin içinde bulunduğu zor şartlardan kurtarılması için elinden gelen her türlü gayre­ti gösteren, dönemin yönetimini yanlış icraatları sebebiyle eleştiren biridir.

14. Okuduğunuz şiirden, günümüz demokrasi anlayışına yakın düşünceleri bulunuz.


Cevap: “Durur ahkâm-ı nusret ittihâd-ı kalb-i milletde
              Çıkar âsâr-ı rahmet ihtilâf-ı re’y-i ümmetden”
(Milletin gönül birliğinde başarının şartları saklıdır; halkın ihtilafından ise yararlı sonuçlar çıkar.) beytinde, Türk şiirinde ilk defa “meşrutiyet” ve hatta bugünün “demokrasi” anlayışına yakın düşünceler işlenmektedir.

15. “Hürriyet, adalet, eşitlik” düşüncelerinin dile getirildiği beyitleri tespit ediniz. Fransız İhtilali’nin metne etkilerini değerlendiriniz.

Cevap: Aşağıdaki beyitler "hürriyet, adalet, eşitlik" düşüncelerinin dile getirildiği beyitlerdir.

“Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selâmetten
Çekildik izzet ü ikbâl ile bâb-ı Hükûmet’ten”

Ne gam pür âteş-i hevl olsa da gavgâ-yı hürriyet
Kaçar mı merd olan bir can için meydân-ı gayretten

“Kemend-i cân-güdâzı ejder-i kahr olsa cellâdın
Müreccâhtır yine bin kerre zencîr-i esâretten”

Ne mümkün zulm ile bidâd ile imhâ-yı hürriyet
Çalış idrâki kaldır muktedirsen âdemiyetten

Fransız İhtilali’nin metne etkileri

“Hak”, “eşitlik”, “hürriyet”, “vatan” ve “millet” gibi kavramlar; Aydınlanma Çağı’yla birlikte yükselmiş ve Fransız İhtilali’yla hızla yaygınlaşmıştır.

Namık Kemal'in kaside nazım şeklini kullanarak yazdığı Hürriyet Kasidesi kaynağı Fransız İhtilali’nin doğurduğu fikirlere dayanan soyut bir kavram olan “hürriyet”e hitaben yazılmıştır.

www.bolcevap.com ➔Doğru bilgi için doğru yerdesin!

Arkadaşlarınla Paylaş
Yorum Gönder

Yorumlarınız incelendikten sonra yayınlanacaktır... Lütfen yorum yaparken topluluk kurallarına uyunuz... bolcevap.com

Bildirim
Yenilenen görselliğimiz ve içeriklerimizle çok günceliz. Doğru bilgi için doğru yerdesiniz.
Kapat